به سایت افزودنی های غذایی ایران خوش امدید. سایت فخری فود با افتخار کلیه مواد اولیه صنایع غذایی وصنایع بهداشتی وارایشی را به تولید کنندگان و همکاران گرامی ارائه مینماید.09123222188

03 خرداد 1398 03:3:26
| انتی اکسیدان های غذاییAntioxidants-e-food - Android Apps on Google Play |

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راه ﻫﺎي ﻓﺴﺎد ﻓﺮ اورده ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺧﺎم و ﺣﺮارت دﻳﺪه ، اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ و ﻳﺎ ﺑﺨﺶ  ﭼﺮب آن ﻫﺎ ا ﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺴﺎد اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮﺳﻴﺲ و ﻛﺎﻟﺒـ ﺎس، از  ﺳﻪ ﻧﻮع آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﻧﻴﺰول ﺑﻮﺗﻴﻠﻪ (BHA) ، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ ﺑﻮﺗﻴﻠﻪ (BHT) و  ﺗﺮﺷﻴﺎري ﺑﻮﺗﻴﻞ ﻫﻴﺪروﻛﻴﻨﻮن (TBHQ) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ . ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﮔﻮﺷـﺘﻲ ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﻣﻞ  ﭼﻬﺎرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺳﻴﺲ و ﻛﺎﻟﺒﺎس ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻪ ﺧﻤ ﻴـﺮ ﮔﻮﺷـﺘﻲ  اﻳﻦ ﻓﺮاورده ﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺘــﻲ اﻛـﺴﻴﺪان ﻫـﺎي اﺿ ـــ ﺎﻓﻪ ﺷـﺪه در ﭘﺎﻳـ ـﺪاري ﺑﺨـﺶ ﭼـﺮب  ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ واﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﻲ دو روش «ﭘﺎﻳﺪاري در ﻛﭙﺴﻮل اﻛـﺴﻴﮋن » و  «ﭘﺎﻳﺪاري در ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري » ﺗﻌﻴﻴﻦ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳﻮﺳـﻴﺲ و ﻛﺎﻟﺒـﺎس  ﺣﺮارت دﻳﺪه اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮأم از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي TBHQ وBHA ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 0/06 درﺻﺪ و ﻧﻴﺰ در  ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺧﺎم ﻛﻪ از BHA ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 0/01 درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ز ﻣﺎن ﭘﺎﻳﺪاري در ﺑﺮاﺑﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري را دارا ﺑﻮدﻧﺪ . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 87- 1386 در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ﻛﺸﺖ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪe-food - Android Apps on Google Play
���� ���ی� �� ���� ���ی ���� ���ی� �� ���� ����ی
محصولات - انتی اکسیدان های غذاییAntioxidants-e-food - Android Apps on Google Play

  BHT

بوتیل‌هیدروکسی‌تولوئن از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد بوتیل‌هیدروکسی‌تولوئن نام آیوپاک[نهفتن] 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol نام‌های دیگر 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (DBPC) 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxytoluene BHT E321 AO-29 Avox BHT Additin RC 7110 شناساگرها CAS 128-37-0 Yes کم‌اسپایدر 13835296 Yes UNII 1P9D0Z171K Yes شماره EINECS 204-881-4 KEGG D02413 Yes ChEBI CHEBI:34247 Yes ChEMBL CHEMBL146 Yes شماره RTECS GO7875000 Jmol-3D images Image 1 SMILES [نمایش] InChI [نمایش] خصوصیات فرمول شیمیایی C15H24O جرم مولی ‎ 220.35 g/mol شکل ظاهری White powder چگالی 1.048 g/cm3, solid دمای ذوب ‎70–73 °C دمای جوش ‎265 °C (538 K) محلول در آب 1.1 mg/L (20 °C)[۱] خطرات برگه داده‌های ایمنی ماده External MSDS شماره ایمنی 22-36 37 38 شماره نگهداری 26-36 خطرات اصلی Flammable لوزی آتش NFPA 704.svg120 دمای اشتعال 127 °C ترکیبات مرتبط ترکیبات مرتبط هیدروکسی‌انیسول بوتیله‌شده Yes (verify) (what is: Yes/?) تمامی داده‌ها مربوط به شرایط استاندارد(در °C۲۵ و kPa۱۰۰) است، مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد. Infobox references بوتیل‌هیدروکسی‌تولوئن (به انگلیسی: Butylated hydroxytoluene) با فرمول شیمیایی C۱۵H۲۴O یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن ۲۲۰٫۳۵ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر سفید است.

قیمت ریال

+   توضیحات تکمیلی ...

+ Zoom
بزرگنمایی

  TBH

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راه ﻫﺎي ﻓﺴﺎد ﻓﺮ اورده ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺧﺎم و ﺣﺮارت دﻳﺪه ، اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ و ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﭼﺮب آن ﻫﺎ ا ﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺴﺎد اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮﺳﻴﺲ و ﻛﺎﻟﺒـ ﺎس، از ﺳﻪ ﻧﻮع آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﻧﻴﺰول ﺑﻮﺗﻴﻠﻪ (BHA) ، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ ﺑﻮﺗﻴﻠﻪ (BHT) و ﺗﺮﺷﻴﺎري ﺑﻮﺗﻴﻞ ﻫﻴﺪروﻛﻴﻨﻮن (TBHQ) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ . ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﮔﻮﺷـﺘﻲ ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺳﻴﺲ و ﻛﺎﻟﺒﺎس ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻪ ﺧﻤ ﻴـﺮ ﮔﻮﺷـﺘﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاورده ﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺘــﻲ اﻛـﺴﻴﺪان ﻫـﺎي اﺿ ـــ ﺎﻓﻪ ﺷـﺪه در ﭘﺎﻳـ ـﺪاري ﺑﺨـﺶ ﭼـﺮب ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ واﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﻲ دو روش «ﭘﺎﻳﺪاري در ﻛﭙﺴﻮل اﻛـﺴﻴﮋن » و «ﭘﺎﻳﺪاري در ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري » ﺗﻌﻴﻴﻦ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳﻮﺳـﻴﺲ و ﻛﺎﻟﺒـﺎس ﺣﺮارت دﻳﺪه اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮأم از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي TBHQ وBHA ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 0/06 درﺻﺪ و ﻧﻴﺰ در ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺧﺎم ﻛﻪ از BHA ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 0/01 درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ز ﻣﺎن ﭘﺎﻳﺪاري در ﺑﺮاﺑﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري را دارا ﺑﻮدﻧﺪ . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 87- 1386 در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ﻛﺸﺖ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ

قیمت ریال

+   توضیحات تکمیلی ...

+ Zoom
بزرگنمایی

  TBHQ-e-food - Android Apps on Google Play

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راه ﻫﺎي ﻓﺴﺎد ﻓﺮ اورده ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺧﺎم و ﺣﺮارت دﻳﺪه ، اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ و ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﭼﺮب آن ﻫﺎ ا ﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺴﺎد اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮﺳﻴﺲ و ﻛﺎﻟﺒـ ﺎس، از ﺳﻪ ﻧﻮع آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﻧﻴﺰول ﺑﻮﺗﻴﻠﻪ (BHA) ، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ ﺑﻮﺗﻴﻠﻪ (BHT) و ﺗﺮﺷﻴﺎري ﺑﻮﺗﻴﻞ ﻫﻴﺪروﻛﻴﻨﻮن (TBHQ) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ . ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﮔﻮﺷـﺘﻲ ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺳﻴﺲ و ﻛﺎﻟﺒﺎس ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻪ ﺧﻤ ﻴـﺮ ﮔﻮﺷـﺘﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاورده ﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺘــﻲ اﻛـﺴﻴﺪان ﻫـﺎي اﺿ ـــ ﺎﻓﻪ ﺷـﺪه در ﭘﺎﻳـ ـﺪاري ﺑﺨـﺶ ﭼـﺮب ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ واﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﻲ دو روش «ﭘﺎﻳﺪاري در ﻛﭙﺴﻮل اﻛـﺴﻴﮋن » و «ﭘﺎﻳﺪاري در ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري » ﺗﻌﻴﻴﻦ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳﻮﺳـﻴﺲ و ﻛﺎﻟﺒـﺎس ﺣﺮارت دﻳﺪه اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮأم از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي TBHQ وBHA ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 0/06 درﺻﺪ و ﻧﻴﺰ در ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺧﺎم ﻛﻪ از BHA ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 0/01 درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ز ﻣﺎن ﭘﺎﻳﺪاري در ﺑﺮاﺑﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري را دارا ﺑﻮدﻧﺪ . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 87- 1386 در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ﻛﺸﺖ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ

قیمت ریال

+   توضیحات تکمیلی ...

دسترسی سریع به محصولاتسبد خرید

چند لحظه صبر كنيد ...

چند لحظه صبر كنيد ...
اين کالا به سبد خريد شما اضافه شد
اين کالا را قبلا به سبد خريد خود اضافه کرده ايد
کالا مورد نظر از سبد خريد شما حذف شد
{ STORE_ERROR }
حذف شود؟

پنل ورود کاربران
 
خلاصه آمار سایت

کل (online)

۳۸۱

اعضاء (online)

۰

میهمان (online)

۳۸۱

بازدید امروز:

۴۹

بازدید دیروز:

۲۳۶

بازدید کل:

۱۲۵۹۹۴۴


کلمات کلیدی
ویتامین ای ‎70–73 °C 4. نسبت به محصولات طبیعی اصلاح نیافته مقاومت بیشتری در مقابل میکروب ‌ها دارد. دکستروزچیست؟ , فروش دکستروز , خرید دکستروز , واردات دکستروز , کاربرد دکستروز , دکستروز چینی , گلوکز پودری , قند ذرت گوشت های فراوری شده گوار (Guar Gum) از دانه گوار بدست می آید و از نظر ساختمانی یک گالاکتومانان است . شماره نگهداری 26-36 الکل(غلات) ﭼﻬﺎرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺳﻴﺲ و ﻛﺎﻟﺒﺎس ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻪ ﺧﻤ ﻴـﺮ ﮔﻮﺷـﺘﻲ اسید مالیک چیست؟ , فروش اسید مالیک , اسید مالیک , Malic Acid.C4H6O5 , واردات اسید مالیک , خرید اسید مالیک , کاربرد اسید مالیک